Terry Tao

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Terry Tao.

For English, please click here

‘Ik denk dat ik op jonge leeftijd al zelfbewust was over mijn ogen. Ik herinner me een paar momenten tijdens de lagere school waar klasgenoten mij attendeerden op de kleinere vorm van mijn ogen, waardoor ik onzeker en bewust werd van mijn verschil in uiterlijk met hen. Het zorgde ervoor dat ik grotere ogen wilde hebben zoals iedereen. Nu ik ouder ben, geef ik minder om de mening van anderen, hoewel ik moet zeggen dat dit kan komen doordat mijn klas uit mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden bestaat. Ik ben altijd iemand geweest die gemakkelijk vrienden maakt, ik kom zelden in confronterende situaties en ik probeer altijd om eventuele conflicten direct op te lossen. Ik denk dat deze open houding is ontstaan ​​door de diversiteit van mijn klasgenoten. Iedereen heeft zijn verschillen en dat maakt ons uniek.

Toen ik opgroeide, wist ik dat ik er anders uitzie. In de reguliere, westerse media heb ik nooit echt iemand gezien die op mij leek. Ik leerde dat lange, gespierde witte mannen altijd de aantrekkelijkste mannen in films zijn. Daardoor voelde ik me als Oost-Aziatische man minder aantrekkelijk. Deze mannen worden vaak afgeschilderd als de komische noot of het nerdy, sidekick-personage en bijna nooit in een romantische hoofdrol.

“Lange gespierde witte mannen zijn altijd het aantrekkelijkst in films, daardoor voelde ik me als Oost-Aziatische man minder aantrekkelijk.”

Ik denk dat representatie belangrijk is. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom ik mij heb aangesloten bij dit hoognodige en belangrijke project. Hoe meer mensen Oost-Aziatische gezichten zien in de reguliere media, hoe meer ze eraan wennen. Met mijn carrière als filmproducent wil ik het publiek laten zien dat er steeds meer realistische portretten zijn van Oost-Aziatische mensen.’


English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Terry Tao.

I think I was self-conscious about my eyes at a young age. I remember a few moments during elementary school where classmates reminded me of my smaller shaped eyes, which made me insecure and aware of my differences. It made me want to have bigger eyes like everyone else. Now that I am older, I care less about other people’s opinions, although I do have to mention that my class consists of people from many ethnicities and backgrounds. I have always been a person that easily makes friends, I rarely find myself in conflicting situations and I always try to directly solve any conflicts. I think my open attitude was formed due to my diverse classmates. Everyone has their differences which makes us unique.

Growing up, I knew that I was different. I never really saw faces on mainstream western media that looked like me. I learned that tall, muscular white men are always the most attractive guys in movies, which made me feel less attractive as an East Asian man. These men are often portrayed as either the comedic relief or the nerdy, sidekick character and almost never in a romantic lead role.

“Tall, muscular white men are always the most attractive guy in movies, which made me feel less attractive as an East Asian man.”

I think representation matters, which is the main reason why I joined this much needed and important project. The more people see East Asian faces in mainstream media, the more they get used to it. Through my career as a film producer, I want to show the audience that there are more and more realistic portrayals of East Asian people.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.