ANBI

ANBI Status

Vereniging Pan Asian Connections (PAC, omroep PAC, Pan Asian Collective) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI)

2022 ANBI publicatie

Contactgegevens

Vereniging Pan Asian Connections (PAC)
Ceintuurbaan 177H
1073 EJ AMSTERDAM
T 0641619088

E info@pac.tv
W www.pac.tv

RSIN ​​8 6 1 7 7 2 7 9 9

PAC Kantoor

Wibautstraat 150 BP 1.58
1091 GR  AMSTERDAM

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Vereniging Pan Asian Connections bestaat uit  vijf leden, met als oprichters Hui-Hui Pan (voorzitter en penningmeester), Bei Wang (secretaris), Giovanna Chen, Kevin Groen en Laiying Wang. Hui-Hui Pan functioneert als directeur-bestuurder. Naast het bestuur heeft de stichting tevens een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden, namelijk Simone van de Ende, Jie-Ming Chung, Ardi Bouwers, Fabian Bern en Joyce Huisman.

Raad van toezicht en bestuur ontvangen geen vergoeding voor bestuurs en toezichtstaken. 

De vereniging hanteert de code cultural governance, de code diversiteit en inclusie en de fair practice code. 

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging staat vermeld in artikel 2 van de statuten:

De vereniging heeft ten doel: het verzorgen van cross-mediale en transculturele programmering, multimediale en transmediale producties te bewerkstelligen om zo de zichtbaarheid en representatie te bevorderen van Aziatisch Nederlandse perspectieven en verhalen. 

De stroming vertegenwoordigt hiermee een ieder met Aziatische roots die zich verbonden voelt met Nederland en een ieder die affiniteit en interesse heeft voor Azië en Aziatisch-Nederlandse gemeenschappen

PAC is een cultureel maatschappelijke netwerk movement.

De vereniging wil haar doel onder meer bereiken door:

  • beleidsvorming door het agenderen van actuele thema’s en het in gesprek gaan met beleidsmakers, en onderzoek.
  • het bieden van podium door het programmeren, organiseren en uitzenden van culturele programmering, en cross-mediale media-aanbod
  • samenwerkingen en interactie tussen leden onderling, leden en organen van de vereniging
  • als collectief samen te werken met verschillende sociaal-maatschappelijke, culturele instellingen, instituten/of overige mediaorganisaties waardoor kennis, informatie en expertise wordt gedeeld en specifieke doelgroepen direct en doeltreffend kunnen worden bereikt
  • het houden van bijeenkomsten en het verzorgen van andere vormen van communicatie met de leden en met het publiek

Werving van gelden

Vereniging Pan Asian Connections (PAC) zal haar netwerk aanwenden om gelden te werven. Dit geschiedt onder meer door het benaderen van fondsen, particulieren, overheidsinstellingen en/of andere organisaties voor bijdragen, subsidies, schenkingen en legaten.

Tevens indien de vereniging inkomsten genereert uit activiteiten zoals het organiseren van evenementen en het geven van lezingen en workshops waarvan de opbrengsten ten goede komen van (culturele) algemeen nut beogende projecten van PAC.

PAC zal bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiele beleid en vermogensbeheer, waarbij met name de penningmeester belast is met toezicht op de financiën. 

Daarbij behoren de volgende taken:

  • Het jaarlijks opstellen en publiceren van een begroting;
  • Het jaarlijks opstellen en publiceren van een balans;
  • Het jaarlijks opstellen en publiceren van de staat van baten en lasten;
  • Het beheren van gelden;
  • Het besteden van gelden en het schriftelijk verantwoorden van deze gelden.

De boekhouding is ondergebracht bij een extern kantoor. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen als vereniging. Tenminste 90% van de uitgaven van de vereniging is bedoeld voor het realiseren van de statutaire doelstellingen als beschreven in de statuten.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van de vereniging. Bij het verwezenlijken van het doel heeft de vereniging geen winstoogmerk.

De lasten van PAC bestaan uit de kosten voor het maken van de verschillende projecten, activiteiten en programma’s om daarmee de doelstellingen van PAC mee te behalen. Ieder jaar zal PAC een begroting maken voor haar programma. 

De algemene kosten zullen zo laag mogelijk gehouden worden en betreft de technische kant van het onderhouden van onze community, website- en social media kosten, beheer- en administratiekosten, kantoorkosten, en vrijwilligersvergoedingen. 

Mocht een overschot ontstaan in het vermogen na de kostendekking, zal dit overschot ten goede komen aan de vermogensreserve voor het borgen van continuïteit.