Sinae Bac

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Sinae Bac.

For English, please click here

 width=

‘Ik was waarschijnlijk een jaar of vijf toen ik merkte dat mijn ogen anders zijn dan die van mijn vriendjes met grote dubbele oogleden. Ik heb mijn ogen echter nooit gehaat. Ik denk dat dit komt omdat mijn ouders heel goed aan mij hebben uitgelegd dat we er allemaal anders uitzien.

Veel familieleden zeiden vaak tegen me: “Neem plastische chirurgie om grote dubbele oogleden te krijgen, dat ziet er zoveel mooier uit!”” Mijn antwoord daarop was: “Ik hou van mijn ogen, vind je monolid ogen dan lelijk?”.

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met de westerse cultuur was toen ik zes jaar geleden naar Europa kwam. Veel westerse mensen complimenteerden mij met mijn ogen: “Je hebt zulke mooie ogen!”, terwijl ik dacht dat juist zij mooie grote ogen hadden. Ik denk dat dit te maken het interessant overkomen van een nieuw, onbekend uiterlijk.

In Azië zijn de schoonheidsidealen strenger. Vooral in Korea moet ik mager zijn en krijg ik ongevraagd suggesties voor plastische chirurgie. Ik moet ook de zon vermijden om mijn huid bleek te houden, ook al ben ik iets donkerder dan de gemiddelde Koreaan.

“Veel familieleden zeiden vaak tegen me: “Neem plastische chirurgie om grote dubbele oogleden te krijgen, dat ziet er zoveel mooier uit!””

Ik denk dat racisme de afwijzing is van (een paar) andere rassen binnen één raciale groep. Daarom willen tweede generatie Aziaten die in westerse landen wonen vaak grote ogen en hoge neuzen hebben; ze willen immers ook bij de lokale bevolking horen. Het is om dezelfde reden dat westerlingen hun make-up look en outfit veranderen als ze in Azië wonen. Het verlangen om tot de hoofdgroep te behoren, denk ik, is een natuurlijk verlangen. Daarom is het heel belangrijk om je bewust te zijn van diversiteit en je ware zelf te accepteren.

Ik geloof dat alle gemeenschappen verschillende schoonheidsidealen hebben. Toch denken mensen dat een westers uiterlijk de norm is. Ik wil meedoen aan dit project, omdat ik denk dat dit project aangeeft dat we allemaal gelijk zijn. Ook kan dit project mensen helpen hun minderwaardigheidscomplex rond hun monolid ogen te overwinnen.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Sinae Bac.

 width=

‘I was probably around five years old when I noticed that my eyes were different from those of my kindergarten friend who had big double eyelids. However, I never felt hate towards my eyes. I think this is because my parents explained very well to me that we all look different.

Many family members or other people often said to me: “Better have plastic surgery to get big double eyelids, that looks so much prettier!”. My response to them was “I love my eyes, do you think monolid eyes are ugly?”.

The first time dealing with western culture was when I came to Europe six years ago. Many Western people complimented me about my eyes by stating “You have such beautiful eyes!”, while I thought that they had big beautiful eyes. I think that this probably has to do with seeing new looks that come across as interesting.

In Asia, beauty standards are more strict. Especially in Korea, I had to be skinny and I often got unsolicited plastic surgery suggestions. I also had to avoid the sun to keep my skin bright even though I am a bit darker than the average Korean.

“Many family members often said to me: “Better have plastic surgery to get big double eyelids, that looks so much prettier!””

I think racism is the rejection of (a few) other races within one racial group. That’s why second generation Asian people living in Western countries want to have big eyes and high noses, they also want to belong to a local group. It is for the same reason that Westerners change their makeup and outfits when they are living in Asia. The desire to belong to the main group of people, I think, is a natural desire. Therefore, I think it is very important to be aware of diversity and to accept your true self.

I believe that all communities are all having different beauty standards. Nevertheless, people think that a western appearance is the common beauty standard. I want to join this project, because I think this project is stating that we are all equal. And also, this project could help people to overcome their inferiority complex about their monolid eyes.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.