Shanshan Hsu

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Shanshan Hsu.

For English, please click here

 width=

Ik werd zelfbewust over mijn ogen toen ik ongeveer acht jaar oud was. Vooral tijdens verjaardagen werd ik onzeker wanneer ‘Hanky Panky Shanghai’ werd gezongen. Iedereen gebruikte hun vingers om aan hun ogen te trekken, zodat deze op Aziatische ogen leken en dit gaf me een enorm ongemakkelijk gevoel.

Ik realiseerde me dat mijn ogen niet alleen schuin zijn, maar ook monolid toen ik ongeveer twaalf jaar oud was. Toen ik make-up wilde gebruiken, realiseerde ik me dat ik geen oogmake-up kon gebruiken zoals mijn vrienden, omdat zij dubbele oogleden hebben en ik niet. Toen ik een jaar of vijftien of zestien was, gebruikte ik speciale ooglidtape of nepwimpers te om de illusie van dubbele oogleden te creëren.

“Voor mijn Nederlandse vrienden is het makkelijk om mooie ogen te creëren met make-up. Als ik hetzelfde probeer, ziet het er raar uit.”

Mijn vader is de enige in ons gezin die dubbele oogleden heeft. Mijn moeder, broer en zus hebben allemaal monolid ogen. Mijn moeder zag dat ik oogtape en nepwimpers gebruikte om dubbele oogleden te creëren. Ze probeerde me een beter gevoel te geven en stelde voor dat, als ik dat wilde, ik een operatie zou kunnen doen om permanente dubbele oogleden te krijgen. Als ik het wilde, zou ze me steunen. Ik haatte mijn ogen en wenste dat ik dubbele oogleden had, want met dubbele oogleden lijken je ogen ronder en groter en is het aanbrengen van make-up veel gemakkelijker. Ik had echter niet de moed om een ​​oogoperatie te doen. Voor mijn Nederlandse vrienden is het makkelijk om mooie ogen te creëren met make-up. Als ik hetzelfde probeer, ziet het er raar uit en dit maakt mij jaloers.

Ik heb nu vrede met mijn ogen, maar ik hoop nog steeds voor mijn kinderen, vooral mijn kleine meisje van vier maanden oud, dat ze dubbele oogleden zal krijgen als ze ouder is. Niet omdat ik het mooier vind, maar omdat de samenleving het mooier vindt. Ik wil niet dat ze zich een buitenstaander voelt omdat haar ogen anders zijn, aangezien er niet veel rolmodellen zijn met monolid ogen.

Ik zou graag meer diversiteit in de media zien. Vooral Aziatische mensen met monolid ogen. Dit creëert bewustzijn over hoe schoonheid in allerlei verschillende vormen bestaat.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Shanshan Hsu.

 width=

I got self-conscious about my eyes when I was around eight years old. Especially during birthdays, when ‘Hanky Panky Shanghai’ was sung, I felt insecure. Everybody would use their fingers to pull their eyes to make it look like Asian eyes and this made me feel really uncomfortable.

I really realised my eyes weren’t just slanted but also monolid when I was around twelve years old. When I wanted to use makeup, I realised I could not use eye makeup like my friends, as they have double eyelids and I didn’t. When I was around fifteen or sixteen years old I used special eyelid tape to create double eyelids or fake eyelashes to create the illusion.

“For my Dutch friends it’s easy to create beautiful eyes with makeup. If I try to do the same, it looks weird.”

My father is the only one in our family who had double eyelids. My mother, brother and sister all have mono lids. My mother saw that I used eye tape and fake eyelashes to create double eyelids. She tried to make me feel better about my eyes and also suggested that if I wanted I could do a surgery to have permanent double eyelids. If I wanted it, she would support me. I hated my eyes and wished I did have double eyelids, because with double eyelids your eyes looked rounder and bigger and putting on make-up was also way easier. However, I didn’t have the courage to do an eye surgery. For my Dutch friends it’s easy to create beautiful eyes with makeup. If I try to do the same, it looks weird and this makes me jealous.

I have found peace with my eyes, but I still hope for my children, especially my baby girl who is four months old, that she will get double eyelids when she is older . Not because I think it is more beautiful, but because society thinks that it is more beautiful. I don’t want her to feel like an outcast because her eyes are different as there are not many role models with monolid eyes.

I would love to see more diversity in the media. Especially Asian people with monolid eyes. This creates awareness about how beauty comes in all different shapes.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.