Melvin Zhang

0

 

For English, please click here

 width=

Xiu Yun: ‘Melvin heeft één (demi) monolid oog en één dubbel ooglid, ook bekend als asymmetrische oogleden. Zijn rechteroog is meestal het monolid oog, maar op de dag van de shoot besloot zijn rechteroog ook een dubbel ooglid te hebben. Mensen weten vaak niet dat monolid oogvormen tijdelijk kunnen veranderen door bijvoorbeeld een gebrek aan slaap.

Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Melvin Zhang.

‘Tot enkele jaren geleden heb ik nooit geworsteld met het hebben van één semi-monolid. Ik heb nooit eerder gemerkt dat ik een monolid heb, totdat iemand erop wees dat het ene oog anders is dan het andere. Mijn neef heeft hetzelfde, dus ik denk dat het een familiekenmerk is dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Een paar jaar geleden begon ik ooglidtape te gebruiken om mijn ‘incidenteel monolid’ te fixen. Ik beschouw mijn rechteroog als een dubbel ooglid, behalve op de momenten wanneer dit niet zichtbaar is. Hierdoor is mijn rechteroog uit balans vergeleken met mijn linkeroog en dit maakt mij onzeker. Ik bedoel, ik klaag niet, want er zijn veel mensen die graag willen wat ik heb. Ik gebruik ooglidtape wanneer mijn semi-monolid besluit koppig te zijn.

Schoonheidsidealen zijn geen focuspunt in mijn familie, omdat mijn familie vrij conservatief is. De belangrijkste focus ligt op onderwijs, aangezien mijn familieleden, inclusief mijn ouders, van geen enkele onderwijsinstelling in China scholing konden krijgen. Ik weet zeker dat ze de voorkeur geven aan dubbele oogleden als schoonheidsideaal, maar ik denk niet dat ze het een enorme tekortkoming vinden als men deze niet bezit.

“Iemand zou zich echter nooit minderwaardig moeten voelen, vanwege schoonheidsidealen.”

En wat racisme betreft; ik weet zeker dat elk Chinees immigrantenkind een vorm van racisme in hun leven heeft ervaren, inclusief ik. Vroeger noemden mensen mij “loempia” of “scheve ogen”. Ik was overgevoelig voor die uitspraken, maar hier ben ik in veranderd. Ik denk er niet te vaak meer aan, omdat ik mezelf ervan aan het overtuigen was dat niet alle mensen inherent goed zijn. In plaats daarvan zou het tegendeel waarschijnlijker zijn. Racisme is naar mijn mening hier om te blijven, dus ik kies ervoor om me er niet al te druk over te maken.

Ik denk dat het schoonheidsideaal hier ook is om te blijven. Ik geloof dat monolid ogen en dubbele oogleden allebei even mooi zijn, maar ik denk niet dat het schoonheidsideaal helaas snel zal veranderen. Ik hou wel van dubbele oogleden, maar het maakt een persoon naar mijn mening niet aantrekkelijker, het is gewoon een persoonlijke voorkeur denk ik. Iemand zou zich echter nooit minderwaardig moeten voelen, vanwege schoonheidsidealen. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en eigen waarde.’


English version

 width=

Xiu Yun: ‘Melvin has one (demi) monolid eye and one double eyelid, also known as asymmetrical eyelids. His right eye is usually the monolid eye. But on the day of the shoot, his right eye decided to have a double eyelid too. People often don’t know that monolid eye shapes can change temporarily, due to lack of sleep, for example.

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Melvin Zhang.

‘I have never struggled with having one semi-monolid until some years ago. I never noticed I had a monolid before, until someone pointed out that one eye was different from the other. My nephew has the same, so I guess it is a family trait passed down from generation to generation.

A few years back, I started using eyelid tape to make up for my ‘occasional monolid’. I would perhaps consider my right eye to be a double eyelid, except that it is not visible at all times. This would make my right eye look out of balance compared to my left eye, which has been kind of an insecurity of mine. I mean, I am not complaining here, since there are lots of people that would love to obtain what I have. I use eyelid tape when my occasional monolid decides to be stubborn.

Beauty standards have not been a focus point in my family, since my family may be considered to be conservative. The main focus was on education, since my relatives could not get their fair share of knowledge from any educational institutions back in China, my parents included. I am sure they would prefer double eyelids as the beauty standard, but I do not reckon they would deem it a tremendous shortcoming if one would not apply to that standard.

“Somebody should never feel inferior, because of beauty standards.”

And about racism, I am sure any immigrant Chinese kid would have experienced some kind of racism in their lives, me included. People used to call me names such as spring roll, slant eyes and I used to be oversensitive to those outings, but as life changed so did I. So I do not think about it too often anymore, because I convinced myself that not all people are inherently good, instead the contrary would be more likely. Racism is here to stay in my opinion, so I choose not to get too fussed about it.

I think the beauty standards are here to stay as well. I believe that monolids and double eyelids are both equally beautiful, but I do not think the beauty standard will change any time soon. I do like double eyelids, but it does not make a person more desirable in my opinion, it is just personal preference, I think. Somebody should never feel inferior, because of beauty standards. Every person has their own story and own worth.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.