Hao Yang Xi

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Hao Yang Xi.

For English, please click here

 width=

‘Sinds dat ik een kind was, heb ik geleerd dat het hebben van grote dubbele oogleden de standaard is voor schoonheid. Omdat ik spits toelopende oogleden heb (de rechter werd later monolid), begonnen mensen om me heen, een kleine operatie voor te stellen. Ik herinner me dat één van mijn oude klasgenoten deze operatie al had ondergaan. Er is mij ook verteld dat ik ‘perfect’ zou kunnen zijn met een operatie aan mijn rechteroog en neuswortel.

Mensen hebben me niet alleen aangeraden om een ooglidcorrectie te doen, maar ook om mijn schoonheidsvlekken te verwijderen.

Het uiterlijk van meisjes in Oost-Aziatische landen is enorm belangrijk. Ik ken bijvoorbeeld een meisje van negentien dat botox heeft gedaan. Als je er goed uitziet, vooral volgens het ideaal, kan alles veel gemakkelijker voor je zijn. Dat is de reden waarom in Zuid-Korea en in China veel ouders geld investeren om hun kinderen plastische chirurgie te laten ondergaan. De meeste meisjes van mijn middelbare school, met wie ik nog steeds contact heb op sociale media, hebben een of andere vorm van plastische chirurgie ondergaan, meestal de dubbele ooglidoperatie.

“Mensen hebben me niet alleen aangeraden om een ooglidcorrectie te doen, maar ook om mijn schoonheidsvlekken te verwijderen.”

Ik heb het geluk dat ik zoveel ruimdenkende mensen in Europa heb ontmoet. De jongen met wie ik jaren samen was, bleef maar zeggen dat mijn ogen mooi en charmant zijn. Hij heeft mij zoveel vertrouwen gegeven, waar ik hem nog steeds erg dankbaar voor ben.

Bovendien geven veel vrienden complimenten over mijn neus en visagisten vertellen mij dat ze dol zijn op de schoonheidsvlekken op mijn gezicht. Ik vind het geweldig dat mensen in Europa diversiteit respecteren en waarderen, omdat ik ook zo denk.

Ik heb echter gemerkt dat in China de afgelopen jaren het schoonheidsideaal enigszins verandert. De norm is diverser geworden dan een paar jaar geleden. Ik zou willen dat de mensen in Azië op een dag net zo ruimdenkend zijn als de mensen in Europa.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Hao Yang Xi.

 width=

‘Since I was a kid, I have been told that having big double eyelids is the standard for beauty. Because I have the tapering crease eyelids, the right one later turned into monolid, people around me started suggesting that I fix it by doing a small surgery. I remember when I was fifteen years old, one of my old classmates already had the surgery done. I have also been told that I could be ‘perfect’ with a surgery on my right eye and nose root.

People not only suggested that I do double eyelid surgery, but to remove the beauty spots on my face as well.

In East Asian countries girls’ appearance is quite important. I knew a nineteen year old girl who has done botox. If you look good, especially in a standard way, everything could be much easier on you. That’s why in South Korea and in China, many parents even invest money to get their children plastic surgery done. Most of the girls from my high school, who I still have contact with on social media, have done some form of surgery, especially the double lid surgery.

“People not only suggested that I do double eyelid surgery, but to remove the beauty spots on my face as well.”

I was very lucky that I met so many open-minded people in Europe. The boy I had been with for years, kept saying that my eyes are beautiful and charming. He built up so much confidence inside of me, that I’m still very thankful for.

Moreover, many friends have given compliments about my nose and many makeup artists said to me that they love the beauty spots on my face. I love the fact that in Europe, people respect and appreciate diversity and differences, because I do this too.

However, I have noticed that in China, in the recent few years, the beauty standard is slightly changing. The standards have become more diverse than a few years ago. I wish one day, people in Asia would be as open-minded as the people are in Europe.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.